About

Performance


BASF Luoyang Petrochemical Yanchang Yulin Energy and Chemical Project
Baofeng Circular Economy Park Recycling Phase II Project Nanjing Chemistry Yangzi petrochemical
Beijing Yanhua Ningbo Wanhua Yizheng Chemical Fiber
Daqing Refining and Chemical Ningxia Petrochemical Great Wall Energy Changqing Petrochemical
Dushanzi Refinery Celanese Zhejiang Petrochemical Co., Ltd. 40 million tons_ Annual Refining and Chemical Integrated Engineering Project
Dushanzi Refinery Shandong Shenda Chemical Zhejiang Yihai Jiali Food Industry Co., Ltd
Dushanzi Petrochemical Company Shanghai Gaoqiao Branch Zhenhai Refining and Chemical
Guangzhou Petrochemical Shanghai Petrochemical China Petroleum Lanhua Refining
Hanbao Steelmaking Plant Shenhua Ningxia Coal 4 million tons/year Indirect Coal Liquefaction Project CNPC Yunnan 10 million ton/year refining project
Huhua Petrochemical Sichuan Petrochemical Sinopec Nanguang
Jiangsu Product Oil Pipeline Project (Subei Line) Pengxi Oil Depot of Sichuan Suining Petroleum Branch Sinopec Nanyang Energy and Chemical Co., Ltd
Jinling Petrochemical Wanhua Rongwei Zhongtian Hechuang Ordos Coal Chemical Engineering Project
Jinzhou Petrochemical Urumqi Petrochemical Liaoning Petrochemical
Yantai Wanhua